Thông báo về việc học lại các môn học ngoài Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018

Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất việc trả nợ môn học. Khoa tổ chức thống kê các môn học sinh viên còn nợ môn mà không có trong TKB học kỳ II, III năm học 2017-2018. 
Tất cả sinh viên các khóa 7,8,9,10,11,12,13 còn nợ môn học thì đăng ký để khoa thống kê và lên kế hoạch trả nợ vào tháng 4,5/2018.
 
Cách thức đăng ký:
1. Sinh viên các khoa 10 trở về trước: Liên hệ trực tiếp văn phòng khoa hoặc đường link sau:
 
2. Sinh viên khóa 11,12,13 Lớp trưởng lặp danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm (mỗi môn 1 danh sách) và gửi về cho VP Khoa KT-CN.
 
Thời gian: Từ nay đến hết ngày 16/4/2018
 
Lưu ý: do chương trình đào tạo có nhiều thay đổi, số lượng sinh viên học lại rất ít, việc mở lớp học lại rất khó khăn. Do đó, sinh viên cố gắng sắp xếp thời gian để trả nợ khi có lớp.