Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên lớp C11XD1, C11QX1

Tất cả sinh viên lớp C11XD1 và C11QX1 gặp Thầy Phong phổ biến về việc thực tập tốt nghiệp.

Thời gian: 9 giờ 15 phút ngày thứ Sáu, 23.3.2018

Phòng: B4.7

Yêu cầu sinh viên đi đầy đủ và đúng giờ