Thông báo về việc mở lớp học lại môn Toán Cao Cấp và Xác Suất Thống Kê

Tất cả sinh viên các khóa còn nợ môn TOÁN CAO CẤP và XÁC SUẤT THỐNG KÊ liên hệ GVCN hoặc văn phòng khoa để đăng ký học lại

Thời gian: Từ nay đến hết ngày 20/7/2017