Danh sách các môn chuyên ngành học lại ngoài KHGD học kỳ III năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: 

1. Sinh viên đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/6/2018. Sau thời gian này nếu sinh viên chưa đóng đủ học phí thì môn học sẽ bị hủy. Môn học nào có sinh viên đóng học phí trước sẽ được mở trước.

2. Các sinh viên chưa đăng ký học lại các môn có trong danh sách thì liên hệ VP Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Giáo viên chủ nhiệm, Phòng Đào tạo để đăng ký. 

Hạn cuối: 20/6/2018

3. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm liên hệ phòng B1.5 (Gặp Cô Nguyệt) để nhận phiếu kết quả đăng ký môn học.