Điểm thi Lần 2 - HK1 - 22-23 - Khóa 17+18+CL22

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi Lan 2 (1).pdf)Diem thi Lan 2 (1).pdf

Điểm thi và phiếu bàn giao điểm HK1 - 22-23 - Khóa 17+18

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi HLC16COT1; C17COT1; C17TDH1; C17CCK1; C17KML1; C17CTP1; C18CCK1;C18DDT1; C18KXD1

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi C16CCK1_C16KML1_C16COT1_C16COT2

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi HK1 - 22-23_C17CC1_C17DDT1_C17KML1_C17CTP1_C17CTT1_C17KXD1_C17QX1_C17COT1_Tin học 1 Nhóm 5

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi HKI_22-23_các lớp C17KML1; C17CCK1, C17DDT1, C17KXD1, C17CTP1, C17CTT1, C17TDH1, C17COT1 và Tin học 1 nhóm 5 Khóa 18

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi Anh văn 1+2+3 - Khóa 17+18

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi Lần 2 - HK3 - 21-22. và điểm thi Môn GDTC1 + Chính trị 1 - Khóa 18

Sinh viên xem file đính kèm

Bảng điểm Thực tập tốt nghiệp C16TDH1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi C16TDH1.pdf)Diem thi C16TDH1.pdf

Điểm thi các lớp C17COT1; C12PM1; C16CTT1

Sinh viên xem file đính kèm