Điểm thi HLC16COT1; C17COT1; C17TDH1; C17CCK1; C17KML1; C17CTP1; C18CCK1;C18DDT1; C18KXD1

Sinh viên xem file đính kèm