Điểm thi HK3 2022-2023 Khoa kỹ thuật - công nghệ

Vui lòng xem file đính kèm!

Điểm thi C17NHA1

Vui lòng xem file đính kèm!

Điểm thi C17KXD1+C17QX1+C18TDH1

Vui lòng xem file đính kèm

Điểm thi HK 2+3 - 22-23

sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi lần 2 - HK2 - 22-23

sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi HK2 - 22-23 - Khóa 17+18 cập nhật ngày 07/06/2023

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi học kỳ II năm học 2022-2023 cập nhật ngày 19.5.2023

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi học kỳ II năm học 2022-2023 cập nhật ngày 18.4.2023

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi cập nhật ngày 29.3.2023

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi và phiếu bàn giao điểm HK1 - 22-23

Sinh viên xem file đính kèm