STT

HÌNH ẢNH

HỌ & TÊN

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH 

CHỨC VỤ

 1  Th.s Nguyễn Thái Bình  Tổ trưởng Bộ Môn  ....
 2  Th.s Nguyễn Thị Phương
Giảng Viên - Thư ký – giáo vụ Bộ Môn

....

 3  CN. Tống Thị Dung  Giảng viên  ....
4  Th.s Nguyễn Thị Tri Lý Giảng viên  ....
 5  Th.s Đoàn Nhật Thi Giảng viên  ....
 6 CN. Nguyễn Thị Thúy An Giảng viên  ....
7  Th.s Nguyễn Văn Tám Giảng viên  ....
 8 Th.s Nguyễn Văn Huân  Giảng viên  ....
 1  CN. Lê Thị Kim Ngân  Giảng viên  ....