filefile_put_contents BỘ MÔN CƠ BẢN - GIỚI THIỆU

Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thái Bình

Khoa hiện có 10 cán bộ GV cơ hữu.

Với 3 tổ bộ môn: Khoa học cơ bản, Chính trị - Pháp luật .

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc các môn học được BGH phân công phụ trách. Tổ chức quản lý điều hành công tác giảng dạy và nghiên cứu của Khoa.

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển Khoa, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy các môn học được giao cho các Khoa chuyên ngành theo lịch và thời khoá biểu của Trường.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên; Cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng sinh viên trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Cao đẳng nghề.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học chuyên ngành, triển khai nghiên cứu khoa học gắn với chuyên ngành đào tạo của Trường.

- Hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy.

- Thực hiện việc thi hết môn học đối với các hệ đào tạo theo kế hoạch chung của Trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà trường giao.

- Phối hợp với Nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với giảng viên và cán bộ công nhân viên của đơn vị.