filefile_put_contents BỘ MÔN CƠ BẢN - bảng điểm học kỳ 3 môn nguyên lý 1, môn tư tưởng HCM, môn xác xuất thống kê