logo

THẾ MẠNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIAST

Hệ thống tổ chức đào tạo của Nhà trường xác định theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, bám sát môi trường thực tiễn sản xuất kinh doanh, cập nhật khung trình độ nghề nghiệp quốc gia và các chuẩn mực quốc tế.

tuyensinh2018 04