logo

Liên hệ

 
Trụ sở chính: 138 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12

    1

Phòng Tổ chức – Hành chính
ĐT: (08) 62.933.745 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phòng Đào tạo
ĐT: (08) 62.648.952 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính
ĐT: (08) 62.933.743 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
ĐT: (08) 62.934.149 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phòng Công tác  - Sinh viên
ĐT: (08) 62.648.953 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
ĐT:  (08) 62.563.292 
– Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trung tâm Tuyển sinh và hướng nghiệp

ĐT :(08) 62.933.744 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Ban Quản lý Đào tạo ngoài chính quy 
ĐT: (08) 62.934.165 – (08) 38.688.662 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trung tâm Thông tin – Thư viện
ĐT: (08) 62.579.924 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Khoa Cao đẳng Thực hành

ĐT: (08)62.933.746 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   11 Khoa Giáo dục Đại cương
ĐT: (08) 62.648.947 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   12

Khoa Công nghệ sinh học

ĐT: (08) 62.648.951 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   13

Khoa Công nghệ thông tin
ĐT: (08) 62.933.343 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   14

Khoa Cơ - Điện – Xây dựng

ĐT: (08) 62.933.342 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   15

Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
ĐT: (08) 62.579.923 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   16

Khoa Quản trị kinh doanh
ĐT: (08) 62.570.757 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Khoa Du lịch
ĐT: (08) 62.563.359  – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.