logo

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

(2015 - 2020)

TS.Nguyễn Cảnh Cam

Chủ tịch HĐQT

THAYCHAN

 

TS. Nguyễn Thành Mỹ

Nhà đầu tư

Phó Chủ tịch

PGS.TS Trần Đình Chân

Nhà sáng lập

Ủy viên

KS. Bùi Ngọc Thư

Nhà sáng lập

Ủy viên

KS. Võ Công Tâm

Đại diện Sở GD&ĐT

Ủy viên

COPHUONG

THAYNGAP

PGS.TS Đồng Thị

Thanh Phương

Đại diện CB,Nhân viên

Ủy viên

TS. Phạm Phi Yên

Đại diện Giảng viên

Ủy viên

KS. Đỗ Hữu Ngập

Bí thư Đảng ủy

Ủy viên

CN. Nguyễn Xuân Kỳ

Đại diện Công đoàn

Ủy viên

Th.s Nguyễn Đình Tân

Nhà đầu tư

Ủy viên

 

BAN THƯỜNG TRỰC

TS.Nguyễn Cảnh Cam

Chủ Tịch HĐQT – Hiệu Trưởng

Trưởng Ban

THAYNGAP

TS. Nguyễn Thành Mỹ

P.Chủ tịch HĐQT- GĐ điều hành

Ủy viên

KS Đỗ Hữu Ngập

UV HĐQT – P.Hiệu trưởng

Ủy viên

CN Nguyễn Xuân Kỳ

UV HĐQT – P.Hiệu trưởng

Ủy viên