Từ 15/05/2017 đến 21/05/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017)

Thứ / Ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai

(15/5/2017)

8g00: Hội ý Ban giám hiệu.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT

Phòng họp

A3.6

BGH, các Phòng, Ban chức năng, Trợ lý HT, TT. Hướng nghiệp và TS.

Mời Khoa CĐTH.

Thứ ba

(16/5/2017)

         

Thứ tư

(17/5/2017)

8g00: Làm việc với lãnh đạo các Khoa.

Hiệu trưởng

P.TC-HC

Phòng họp

A3.6

BGH, Trưởng, Phó các Khoa, Trợ lý HT.

13g30:  Làm việc với  lãnh đạo các Phòng.

Hiệu trưởng

P.TC-HC

Phòng họp

A3.6

BGH, Trưởng, Phó các Phòng, Trợ lý HT.

Thứ năm

(18/5/2017)

         

Thứ sáu

(19/5/2017)

         

Thứ bảy

(20/5/2017)

         

Chủ nhật

(21/5/2017)

         

Người trực: Thầy Đỗ Hữu Ngập.

Quy trình biểu mẫu