Từ 17/04/2017 đến 23/04/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2017)

Thứ / Ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai

(17/4/2017)

8h00: Hội ý Ban giám hiệu.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT

Phòng họp

A3.6

BGH, các Phòng, Ban chức năng, Trợ lý HT, TT. Hướng nghiệp và TS.

Thứ ba

(18/4/2017)

         

Thứ tư

(19/4/2017)

15h00: Làm việc với Trường ĐH HoNam – Hàn Quốc.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT,

TT. Hàn ngữ

Phòng họp

A3.6

BGH, P.QLKH&HTQT, Trợ lý HT,

TT. Hàn ngữ Hiast.

Thứ năm

(20/4/2017)

         

Thứ sáu

(21/4/2017)

14h00: Làm việc với ĐH Quốc gia JEJU – Hàn Quốc.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT,

TT. Hàn ngữ

Phòng họp

A3.6

BGH, P.QLKH&HTQT, Trợ lý HT,

TT. Hàn ngữ Hiast.

Thứ bảy

(22/4/2017)

8h00: Đại hội cổ đông bất thường nhiệm kỳ III (2015-2020).

CT.HĐQT

Theo phân công

Giảng đường

A8

Các UV.HĐQT và Toàn thể cổ đông.

Chủ nhật

(23/4/2017)

         

Người trực: Thầy Đỗ Hữu Ngập.

Quy trình biểu mẫu