Từ 10/04/2017 đến 16/04 /2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2017)

Thứ / Ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai

(10/4/2017)

8h00: Hội ý Ban giám hiệu.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT

Phòng họp

A3.6

BGH, các Phòng, Ban chức năng, Trợ lý HT, TT. Hướng nghiệp và TS.

9h30: Hội ý Ban giám hiệu.

 

Hiệu trưởng

Trợ lý HT

Phòng họp

A3.6

BGH, Phòng TC-HC.

Thứ ba

(11/4/2017)

         

Thứ tư

(12/4/2017)

8h30: Họp Ban tài chính.

CT.HĐQT

 

Phòng họp

A3.6

Cô Phi Yên, cô Thanh Phương, cô Tuyết Lan, cô Thủy (KTT).

Thứ năm

(13/4/2017)

8h30: Họp Hội đồng quản trị mở rộng.

CT.HĐQT

VP.HĐQT

Phòng họp

A3.6

Các thành viên HĐQT, mời Trưởng Ban kiểm soát.

Thứ sáu

(14/4/2017)

         

Thứ bảy

(15/4/2017)

         

Chủ nhật

(16/4/2017)

         

Người trực: Thầy Nguyễn Cảnh Cam.

Quy trình biểu mẫu