ĐĂNG NHẬP

Quy trình biểu mẫu

Quy trình hết tập sự của Giảng viên

 

STT

VĂN BẢN

DOWNLOAD

1

Biên bản họp xét công nhận hết tập sự

 Tải về

2

Biên bản kiểm điểm thời gian tập sự

 Tải về

3

Mẫu đề nghị của đơn vị

 Tải về

4

Phiếu tổng hợp đánh giá

 Tải về

5

Phiếu đánh giá giờ giảng

 Tải về

 

Biểu mẫu

 

STT

VĂN BẢN

DOWNLOAD

1

Bản tự kiểm cá nhân

 Tải về

2

Biên bản bàn giao công việc

 Tải về

3

Đơn xin nghỉ thai sản

 Tải về

4

Giấy xác nhận công tác

 Tải về

5

Mẫu Bản cam kết

 Tải về

6

Mẫu đề nghị nghỉ không lương

 Tải về

7

Mẫu giấy đi đường

 Tải về

8

Mẫu xác nhận trước khi nghỉ việc

 Tải về

9

Phiếu tự nhận xét cá nhân V/v nâng lương đến niên hạn

 Tải về

10

Phiếu tự nhận xét cá nhân ký gia hạn HĐLĐ

 Tải về

11

Phiếu tự nhận xét cá nhân ký HĐLĐ đã thử việc

 Tải về