Quy trình biểu mẫu TCHC

Quy trình hết tập sự của Giảng viên

 

STT

VĂN BẢN

DOWNLOAD

1

Biên bản họp xét công nhận hết tập sự

 Tải về

2

Biên bản kiểm điểm thời gian tập sự

 Tải về

3

Mẫu đề nghị của đơn vị

 Tải về

4

Phiếu tổng hợp đánh giá

 Tải về

5

Phiếu đánh giá giờ giảng

 Tải về

 

Biểu mẫu

 

STT

VĂN BẢN

DOWNLOAD

1

Bản tự kiểm cá nhân

 Tải về

2

Biên bản bàn giao công việc

 Tải về

3

Đơn xin nghỉ thai sản

 Tải về

4

Giấy xác nhận công tác

 Tải về

5

Mẫu Bản cam kết

 Tải về

6

Mẫu đề nghị nghỉ không lương

 Tải về

7

Mẫu giấy đi đường

 Tải về

8

Mẫu xác nhận trước khi nghỉ việc

 Tải về

9

Phiếu đăng ký nghỉ hưu

 Tải về

10

Phiếu tự nhận xét ký HĐLĐ

 Tải về

 

 

 

Quy trình biểu mẫu