ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH AV2 FC + HANDOUTS

Đề cương + Lịch trình AV2 FC + Handouts

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH CNAV (NPTH, NATH, TVTH)

Đề cương + Lịch trình CNAV (NPTH, NATH, TVTH)

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRỈNH AVCN KẾ TOÁN 1

Đề cương + Lịch trình AVCN Kế toán 1

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH ANH VĂN TRUNG CẤP

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH ANH VĂN TRUNG CẤP

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH AVCN DL+NH2

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH AVCN DL+NH2

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH AVCN VĂN PHÒNG 1

ĐỀ CƯƠNG + LỊCH TRÌNH AVCN VAN PHÒNG 1

Đề cương Tiếng Anh 1 (Four Corners)

Đề cượng Tiếng Anh 1 + Four Corner 2A Handout của Sinh viên khóa 13.

Giáo trình Tiếng Anh

Giáo trình Tiếng Anh 1,2 - HK1+2 - NH: 2017-2018 của Sinh viên khóa 13.